Základní škola Záhumení
Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení

Informace k provozu školy od 11. 1. do 22. 1. 2021

Informace k provozu školy od 11. 1. do 22. 1. 2021

8.1.2021

Na základě vládních opatření je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku. Ostatní ročníky mají povinnou distanční výuku.**

3., 4., 5. třída

**Distanční vzdělávání bude probíhat dle rozvrhu, který mají žáci a jejich zákonní zástupci zaslán z minulého týdne a to v rozsahu nejméně 3 vyučovací hodiny denně. Sešity ke kontrole budou žáci nosit do plastových boxů v altánu dle pokynů třídních učitelů nebo dle aktuální dohody s nimi.

V případě potřeby je možnost zapůjčení notebooku nebo tabletu. Informace u ředitelky školy – služební mobil 739 589 947.

1. a 2. třída:

- prezenční výuka dle platného rozvrhu (zveřejněn na web. stránkách školy)

- příchod do školy v rozmezí: 7:00 – 7:45

Pohyb žáků v prostoru šaten a během přestávek bude organizován a hlídán určenými vyučujícími tak, aby nedocházelo k blízkému kontaktu žáků různých tříd, aby se žáci neshlukovali a odcházeli jednotlivě do svých kmenových učeben.

- provoz školní družiny bude probíhat v oddělených místnostech pro jednotlivé třídy

- ranní družina: 7:00 – 7:45, odpolední družina: 11:50 – 15:00

I. oddělení – 2. třída: slečna vychovatelka: Vendula Kunertová, DiS.

II. oddělení – 1. třída: pan vychovatel: Jiří Hauser

Organizace a zkrácený odpolední provoz ŠD je upraven do odvolání vzhledem k vládním opatřením a organizačně-personálním možnostem školy.

Společná ustanovení

1. Prezenční výuka je povinná, platí aktualizovaný školní řád a platná vládní opatření MŠMT, MZ.

2. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani nijak neprolínají.

3. Rozvrh je platný tak, jak je zveřejněn na web. stránkách školy (platnost od 5. 10. 2020).

4. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Místo HV a TV budou žáci chodit na vycházky nebo provádět jiné aktivity ve svých třídách, učivo HV a TV lze probírat jen teoreticky.

5. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (včetně pobytu ve školní družině), na vycházkách a školní zahradě.

6. Žáci při příchodu do školy a odchodu ze školy budou dodržovat bezpečnostní vzdálenosti tak, aby se neshlukovali do skupin a nekomunikovali spolu žáci rozdílné třídy.

7. Zákonní zástupci, příbuzní a cizí osoby mají nadále omezen (zakázán) vstup do prostor školy. Mohou být vpouštěni výjimečně, pouze po domluvě s vyučujícím nebo s vedením školy.

Školní stravování:

Žáci jednotlivých tříd přicházejí do školní jídelny v odlišných časových intervalech podle přesně stanoveného rozvrhu nástupů na oběd. Odcházejí taktéž po jednotlivých třídách. Je zajištěna účast jedné třídy ve škol. jídelně po dobu konzumace oběda. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostoru škol. jídelny nosit roušku, s výjimkou doby konzumace stravy.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
  • udržovaní maximálního možného rozestupu mezi žáky z různých tříd
  • u jednotlivých tříd dodržovat odlišné časy příchodů a odchodů do školní jídelny
  • optimálně zajistit účast jedné samostatné třídy v jídelně po dobu konzumace oběda
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
Zpět na výpis