Základní škola Záhumení
Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

29.11.2020

Příchod žáků do školy – časově oddělen:

1. a 2. třída

- příchod 7: 00 – 7: 45

Možnost využití ranní školní družiny (oddělené místnosti pro každou třídu).

3., 4., 5. třída

- příchod do školy od 7: 45

- není možné využívat ranní družinu – omezené personální, prostorové, a finanční možnosti školy

Pohyb žáků v prostoru šaten bude organizován a hlídán určenými vyučujícími tak, aby nedocházelo k blízkému kontaktu žáků různých tříd, aby se žáci neshlukovali a odcházeli jednotlivě do svých kmenových učeben.

Provoz školní družiny

- jen pro žáky 1. a 2. třídy

- ráno (7: 00 – 7: 45), odpoledne (11:50 – 15: 00)

Organizace a provoz ŠD je upraven do odvolání vzhledem k vládním opatřením a organizačně-personálním možnostem školy.

Společná ustanovení

1. Prezenční výuka je povinná, platí aktualizovaný školní řád a platná vládní opatření MŠMT, MZ.

2. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani nijak neprolínají.

3. Rozvrh je platný tak, jak je zveřejněn na web. stránkách školy (platnost od 5. 10. 2020).

4. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Místo HV a TV budou žáci chodit na vycházky nebo provádět jiné aktivity ve svých třídách, učivo HV a TV lze probírat jen teoreticky.

5. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (včetně pobytu ve školní družině), na vycházkách a školní zahradě.

6. Žáci při příchodu do školy a odchodu ze školy budou dodržovat bezpečnostní vzdálenosti tak, aby se neshlukovali do skupin a nekomunikovali spolu žáci rozdílné třídy.

7. Zákonní zástupci, příbuzní a cizí osoby mají nadále omezen (zakázán) vstup do prostor školy. Mohou být vpouštěni výjimečně, pouze po domluvě s vyučujícím nebo s vedením školy.

Školní stravování:

Žáci jednotlivých tříd přicházejí do školní jídelny v odlišných časových intervalech podle přesně stanoveného rozvrhu nástupů na oběd. Odcházejí taktéž po jednotlivých třídách. Je zajištěna účast jedné třídy ve škol. jídelně po dobu konzumace oběda. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostoru škol. jídelny nosit roušku, s výjimkou doby konzumace stravy.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

  • udržovaní maximálního možného rozestupu mezi žáky z různých tříd
  • u jednotlivých tříd dodržovat odlišné časy příchodů a odchodů do školní jídelny
  • optimálně zajistit účast jedné samostatné třídy v jídelně po dobu konzumace oběda
  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry)
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
Zpět na výpis