EU peníze školám

logo-eu-penize-skolam

Na jaře 2011 se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám – tzv. šablony. Ve spolupráci s firmou EDUKA CENTRUM s.r.o. jsme zpracovali projekt „Učíme se zábavně“. Ten nám byl v dubnu schválen MŠMT a na začátku července jsme obdrželi 1.část (60%) dotace, která bude celkem činit 780 982,– Kč. Část dotace bude využita na vybavení školy dvěma interaktivními tabulemi, devíti PC s LCD monitory, dvěma multifunkčními kopírkami a novým serverem do počítačové učebny.

V rámci toho byl zaveden internet do všech učeben a do školní družiny. Další finanční prostředky budou použity pro vyučující, které budou tvořit povinné výstupy tzv. DUMy ( digitální učební materiály ) a dále na jejich vzdělávaní v oblasti práce s interaktivní tabulí.

Realizace projektu byla zahájena 1.září 2011 a ukončena bude po uplynutí 30 měsíců od jejího začátku.

 • V červnu 2012 nám byla schválena MŠMT 1. monitorovací zpráva.
 • V říjnu 2012 nám byla schválena MŠMT 2. monitorovací zpráva .
 • v prosinci 2012 nám byla na účet poukázána 2. část dotace (zbývajících 40% celkové částky)
 • V lednu 2013 nám byla dodána zbývající technika (2.interaktivní tabule, zbývající LCD monitory do počítačové učebny, 2. multifunkční zařízení)
 • V březnu 2013 nám byla schválena MŠMT 3. monitorovací zpráva.
 • V září 2013 nám byla schválena MŠMT 4. monitorovací zpráva.
 • V dubnu 2014 nám byla schválena MŠMT závěrečná monitorovací zpráva.

V rámci projektu EU peníze školám vytvořili pedagogičtí pracovníci školy celkem 456 DUMů ( digitálních učebních materiálů ) z těchto předmětů:

 • Přírodověda pro 4.a 5.třídu ( 36 DUMů )
 • Vlastivěda pro 4.a 5.třídu ( 36 DUMů )
 • Prvouka pro 1.ročník ( 20 DUMů )
 • Anglický jazyk pro 1.stupeň ( 144 DUMů )
 • Český jazyk pro 1.stupeň ( 80 DUMů )
 • Matematika pro 1.stupeň ( 80 DUMů )
 • Geometrie pro 1.stupeň ( 20 DUMů )
 • Hudební výchova pro 1.stupeň ( 20 DUMů )
 • Informatika ( 20 DUMů )

Všechny DUMy jsou postupně vkládány na webové stránky: www.dumy.cz

Konečné zhodnocení projektu

ZŠ Záhumení, Rožnov p.R., příspěvková organizace, byla zapojena do realizace projektu EU peníze školám, který vyhlásilo MŠMT v rámci operačního programu „ Vzdělávání pro konkurenceschop­nost“. Realizace projektu byla zahájena 1.září 2011 a ukončena 28.února 2014, trvala tedy 30 měsíců. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro vzdělávání žáků na základních školách. Přidělené prostředky byly použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, především v oblasti informačně komunikačních technologií. V průběhu 2,5 let byla z tohoto projektu inovována IT, modernizována počítačová učebna, zakoupeny 2 interaktivní tabule. Vyučující vytvořili 456 digitálních učebních materiálů ( DUMů ). Práce při výrobě materiálů nebyla jednoduchá, zvlášť, když v průběhu projektu docházelo ke změnám podmínek, takže jsme byli nuceni některé materiály měnit, popř. doplňovat. Navíc jsme měli velké problémy se získáním 2.zálohové platby. I když jsme splnili všechny podmínky pro její poskytnutí, opozdila se asi o pět měsíců. Přesto nikoho tato práce neodradila a jak jsme zjistili, určitě se vyplatila. Všichni vyučující se na vzdělávacích seminářích, uspořádaných v rámci projektu, zdokonalili v práci s interaktivní tabulí. Tvorba a následné používání nových metodických materiálů vedlo ke zkvalitnění výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie, zvyšují názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, směřují ke zvýšení motivace žáků o výuku. Ta se stala zajímavá a přitažlivá. Žáci i vyučující změnu přivítali, nedovedeme si již představit výuku bez využívání těchto IT.

Mgr.Jana Flesarová,koor­dinátor projektu

Stránky vytvořil David Křenek