Základní škola Záhumení
Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení

Rodičům

Omlouvání žáků

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Nepřítomnost žáka na 4 dny a více dní je nutno předem hlásit ředitelce školy (rodinné důvody, dovolená, soustředění,..) a vyplnit k tomu určený formulář.

Zákonný zástupce žáka v co nejkratší době oznámí nepřítomnost žáka osobně nebo prostřednictvím sms zprávy nejlépe třídnímu učiteli a následovně zapíše dobu a důvod nepřítomnosti žáka do žákovské knížky.

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce žáka.

Písemná omluva bude předložena:

  • vyučujícímu hodiny, na kterou žák nebude přítomen (uvolnění na 1 vyučovací hodinu)
  • třídnímu učiteli, při uvolnění na více hodin

Omlouvání žáků přihlášených do školní družiny

Pokud je žák přítomen ve vyučování a z nějakého důvodu (mimo omluvenou nemoc) nepůjde ten den do školní družiny, musí být jeho nepřítomnost písemně omluvena zákonným zástupcem a tato písemná informace předložena včas vychovateli školní družiny.

POSTUP – Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 4 a více dní

  • V zelené záložce Dokumenty v červené sekci ostatní je k vyplnění formulář pro žádost o uvolnění žáka na více 4 a více dní.
  • Žádost (formulář) lze také vyzvednou u třídního učitele nebo v kanceláři školy.
  • Žádost musí být podána v dostatečném předstihu před odjezdem žáka na dovolenou, sportovní soustředění apod.
  • Vyplněná žádost se odevzdává třídnímu učiteli k doporučujícímu vyjádření a ten ji předá ředitelce školy ke schválení.
  • Třídní učitel informuje zákonného zástupce o kladném schválení žádosti a úkolech na dobu absence žáka.
  • Ředitelka školy si žádost po schválení či neschválení ponechává pro kontrolu ČŠI.
  • Většinou je žádost schválena. Důvodem neschválení je například velmi slabý prospěch žáka nebo dlouhodobá vysoká absence žáka.
  • S důvody neschválené žádosti je zákonný zástupce vyrozuměn písemně ředitelkou školy v co nejkratším termínu od podání žádosti.