Základní škola Záhumení
Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení

Rodičům

Omlouvání žáků

Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Nepřítomnost žáka na 4 dny a více dní je nutno předem hlásit ředitelce školy (rodinné důvody, dovolená, soustředění,..) a vyplnit k tomu určený formulář.

Zákonný zástupce žáka v co nejkratší době oznámí nepřítomnost žáka osobně nebo prostřednictvím sms zprávy nejlépe třídnímu učiteli a následovně zapíše dobu a důvod nepřítomnosti žáka do žákovské knížky.

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy zákonného zástupce žáka.

Písemná omluva bude předložena:

  • vyučujícímu hodiny, na kterou žák nebude přítomen ( uvolnění na 1 vyučovací hodinu)
  • třídnímu učiteli, při uvolnění na více hodin

Omlouvání žáků přihlášených do školní družiny

Pokud je žák přítomen ve vyučování a z nějakého důvodu (mimo omluvenou nemoc) nepůjde ten den do školní družiny, musí být jeho nepřítomnost písemně omluvena zákonným zástupcem a tato písemná informace předložena včas vychovateli školní družiny.