Základní škola Záhumení
Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení Fotografie ZŠ Záhumení

MAP II

MAP II

31.5.2019

Naše škola je zapojena od 1.ledna 2019 do projektu MAP II. Ředitelka školy je členem pracovní skupiny č.5 pro základní vzdělávání.

1. Základní informace o projektu

Celý název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p.R. Zkrácený název projektu: MAPII Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/17_047/0010697 Příjemce projektu: Sdružení Mikroregion Rožnovsko Realizace projektu: 1.1.2019 – 30.6.2022 (42 měsíců) Rozpočet projektu: 10 950 984,40 Kč Finanční zajištění projektu: projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.

2. Co je to MAP?

MAP je Místní akční plán vzdělávání, zaměřený prioritně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Projekty MAP jsou realizovány na území obcí s rozšířenou působností (ORP).

Přínosy realizace MAP ◾Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry ve vzdělávání ◾Zkvalitnění vzdělávání v místních mateřských a základních školách ◾Řízený rozvoj dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže

3. Cíle MAP

Hlavním cílem projektu Místního akčního plánování na Rožnovsku je zlepšit úroveň a kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního, zájmového a neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je dále dlouhodobě udržitelné fungování partnerství aktérů ve školství a vzdělávání v území ORP Rožnov pod Radhoštěm, jehož činnost bude koordinována Řídícím výborem a definována vizí, cíli a prioritami Strategického rámce MAP ORP Rožnov pod Radhoštěm.

Specifické cíle projektu jsou následující: 1.Rozvinout a udržet stávající struktury partnerství MAP a aktualizovat analytické, strategické i implementační části prvního stávajícího dokumentu MAP ORP Rožnov pod Radhoštěm. 2.Podpořit strategické plánování na 25ti školách v regionu ORP Rožnov pod Radhoštěm. Konkrétně se jedná o 9 mateřských škol, 15 základních škol a 1 základní uměleckou školu. 3.Prohlubovat znalostní kapacity 7 cílových skupin projektu 4.Zkvalitnit komunikaci partnerství MAP s aktéry školství a vzdělávání v území ORP Rožnov pod Radhoštěm
Proces aktualizace MAP podpoří dlouhodobé systematické plánování ve školství a vzdělávání. Mimo jiné bude nový MAP vytvářet i rámec pro vize rozvoje jednotlivých škol.

4. Klíčové aktivity

Projekt je sestaven z celkem 4 klíčových aktivit, které na sebe vzájemně navazují.

KA 01 Řízení projektu

KA 02 Rozvoj a aktualizace MAP

KA 03 Evaluace a monitoring

KA 04 Implementace

5. REALIZACE PROJEKTU A JEHO HLAVNÍ VÝSTUPY

Tvorba a realizace Místního akčního plánu vzdělávání respektuje základní principy komunitního projednávání. Tento postup umožňuje: •aby se lidé mohli svobodně účastnit rozhodování o důležitých otázkách života místního společenství, •aby přijímaná usnesení odpovědných orgánů odrážela vůli a potřeby obyvatel regionu, •aby plánované kroky a řešení co nejlépe využívaly dostupné zdroje, případně nacházely nové zdroje a přinášely co největší užitek a spokojenost.

Realizací projektu dojde k rozšíření stávajících kontaktů a prohloubení spolupráce aktérů ve vzdělávání. Vzniknou nová partnerství, která podpoří rozvoj nových vzdělávacích aktivit.

Všechny cílové skupiny se mohou účastnit výměn zkušeností a vzdělávacích akcí. Vedoucí pracovníci škol, školských zařízení a zřizovatelé budou navíc podpořeni tematickými setkáními a praktickými výměnami zkušeností zaměřenými na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání, trvalý pedagogický rozvoj celé školy.

V průběhu realizace projektu bude na základě známých statistických dat, agregovaných dotazníků MŠMT aktualizován dokument MAP tak, aby zohledňoval aktuální specifika a potřeby území ORP Rožnov p.R. Do dokumentu budou zahrnuty výstupy z analýz potřeb jednotlivých škol. Výstupem procesu (a projektu) bude aktuální analytická část, aktualizovaný Strategický rámec MAP ORP Rožnov pod Radhoštěm 2023 (včetně dohody o investicích) a Akční plány pokrývající celou dobu realizace projektu a dobu 12 měsíců od ukončení projektu. Aktualizace dokumentu MAP bude vycházet z reálných potřeb území a z diskuse v rámci partnerství MAP.

6. Na realizaci výstupů se podílí zejména následující aktéři z oblasti vzdělávání: •pedagogičtí pracovníci •vedoucí pracovníci škol a školských zařízení •pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, výzkumu a poradenství •pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže •děti a žáci •rodiče dětí a žáků, •starostové obcí •zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice •veřejnost

Celý projekt Místního akčního plánu vzdělávání funguje na principu otevřenosti, ke spolupráci se mohou připojovat další zástupci aktérů vzdělávání i široké veřejnosti. Cílem je začlenit do projednávacího procesu všechny aktivní zájemce, klíčové osoby a širokou veřejnost z místního společenství.

Zpět na výpis